EURO KOMPLIKACIJE ZA PODUZETNIKE: Sve tvrtke u Hrvatskoj moraju temeljni kapital preračunati u euro i prijaviti promjenu u sudski registar

Uvođenjem eura u Hrvatsku, uvodi se i nova nominalna vrijednost državnih obveznica od 0,01 euro, odnosno 1 eurocent, a  umjesto dosadašnje vrijednosti od jedne kune.

Količina državnih obveznica se povećala

Istodobno se tako povećava količina izdanih obveznica. Konverzija  kunske nominalne vrijednosti trezorskih zapisa u eursku obavljat će se dijeljenjem s fiksnim tečajem konverzije, pri čemu će se nova nominalna vrijednost jednog zapisa prikazati zaokružena na četiri decimale, primjenom matematičkih pravila zaokruživanja, a promjene izdane količine trezorskih zapisa neće biti.

U slučaju korporativnih obveznica konverzija će se provoditi temeljem odluke skupštine imatelja obveznica.
Sve dospjele i nedospjele novčane obveze na osnovi dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca u kuni koje nisu ispunjene do dana uvođenja eura, ispunjavat će se od sljedeće godine u euru.

Preračunavanje državnih obveznica i trezorskih zapisa na dan uvođenja eura provodit će Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD).

SKDD provodi promjenu nominalne vrijednosti papira

SKDD će morati na dan uvođenja eura o provedenom preračunavanju obavijestiti izdavatelja i imatelje pojedinih računa ulagatelja, a po potrebi i Burzu.
U  roku od 15 dana od dana uvođenja eura morat će i dostaviti podatak o razlici koja je proizašla uslijed preračunavanja nominalnog iznosa i količine dužničkih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca te će ga morati na zahtjev dostaviti imateljima pojedinih računa.

Vjerovnik – imatelj dužničkih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca, u trenutku kad SKDD provede promjenu nominalnog iznosa i iskaže ga u euru, ima pravo u roku od dvije godine od dana provedbe te promjene postaviti zahtjev izdavatelju za naknadom štete ako smatra da mu je nastupila šteta zbog izmjene nominalnog iznosa iz kune u eure.

Zagrebačka burza preračunava tržišnu vrijednost dionica

Kada je riječ o preračunavanju vrijednosnih vlasničkih papira, njihovu tržišnu vrijednost na dan uvođenja eura Zagrebačka burza će preračunavati i iskazivati u euru, a dionička društva će morati, kako stoji u zakonu, preračunati iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na dionice primjenom fiksnog tečaja konverzije iz kune u euro, uz zaokruživanje na najbliži cent, sukladno propisanim pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.


U roku od godinu dana, od dana konverzije i uvođenja eura, društva će morati podnijeti zahtjev registracijskom sudu za upis navedenih promjena.

Dionička društva će tako dobiveni iznos istovremeno morati uskladiti i sa zahtjevima i na način kako je to uređeno propisom kojim se uređuje osnivanje trgovačkih društava.

Sve tvrtke moraju preračunati temeljni kapital u euro

Društva s ograničenom odgovornošću također će imati obvezu preračunati postojeći iznos temeljnog kapitala i njegovih dijelova koji otpadaju na poslovne udjele primjenom fiksnog tečaja konverzije, uz zaokruživanje na najbliži cent, sukladno propisanim pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, ali će ona imati rok od tri godine  za podnošenje zahtjeva registracijskom sudu za upis promjena.

Vrijednost obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda, cijena udjela u dobrovoljnom mirovinskom fondu, cijena udjela u UCITS fondu i cijena udjela u AIF-u koja se za dan koji prethodi danu uvođenja eura utvrđuje u kuni, na dan uvođenja eura iskazuje se u euru na temelju vrijednosti neto imovine fonda koja je preračunata u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije, a dobiveni iznos zaokružuje se u skladu s propisima kojima se uređuje poslovanje tih fondova.

Mirovinski fondovi moraju dvojno iskazivati neto imovinu

Inače, mirovinski fondovi imat će i obvezu dvojnog iskazivanja – neto vrijednost imovine mirovinskog fonda i vrijednost obračunske jedinice, ukupna vrijednost imovine na osobnom računu člana fonda i slično.

Svi će klijenti biti obaviješteni o svim bitnim elementima preračunavanja i to: putem općenite obavijesti tri mjeseca prije dana uvođenja eura te detaljnom, individualnom obavijesti 30 dana nakon uvođenja eura.

Općenita obavijest sadržavat će informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja koja je značajna za pojedinu kategoriju članova ili klijenata, a individualna obavijest će sadržavati informaciju o individualnom stanju za pojedinog klijenta, sa svim potrebnim dodatnim informacijama.

 

Pročitajte još