NOVOSTI OD 5.RUJNA: Plaća za kolovoz mora biti iskazana i u euru i kuni; putni nalozi i bolovanja samo u jednoj valuti

Isplaćuju li poslodavci plaću za kolovoz nakon 4. rujna, a u većini slučajeva je tako isprava o isplati plaće mora osim iznosa u kunama sadržavati i iznose u eurima.

“Poslodavac je dužan na ispravi o isplati plaće i drugih naknada za kolovoz 2022. iskazati ukupan iznos u kuni i u euru, ako plaću isplaćuje nakon 5. rujna 2022. Ako poslodavac plaću za kolovoz isplaćuje 4. rujna 2022. ili ranije, nije je dužan dvojno iskazati”, navedeno je u Smjernicama za prilagodbu gospodarstva uvođenju eura gdje se pojašnjava da se obračun i isplata plaće i ostalih naknada tijekom 2022 godine, a zaključno s plaćom za studeni koja se isplaćuje u prosincu obračunava u kuni.

Putni nalozi iskazuju se u jednoj valuti

Plaća i naknade za prosinac 2022. koja se isplaćuje u siječnju 2023. obračunava se i isplaćuje u euru, međutim poslodavci je u poslovnim knjigama trebaju evidentirati u kuni, a to trebaju napraviti tako da koristeći fiksni tečaj konverzije preračunaju u kunu  bruto 1 iznos  plaće te iz tog iznosa izračunaju sve ostale stavke plaće.
“Po zaključenju poslovne godine 2022., obveza za plaću za prosinac 2022. prenosi se u početno stanje 2023. te se preračunava u euro uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje. Po isplati plaće u euru u siječnju 2023., zatvaraju se prenesene obveze iz 2022.godine. Na isti način postupat će se i s ugovorima o djelu, autorskim honorarima i srodnim obvezama poslovnog subjekta za isplatu oporezivog drugog dohotka”, objašnjava se u Smjernicama.

Za razliku od isprave o plaći iznosi na putnim nalozima i na obrascima za bolovanje ostaju u samo jednoj valuti tijekom obveze dvojnog iskazivanja vrijednosti koje počinje 5. rujna 2022. godine i traje sve do 31. prosinca 2023. godine.

“Predujmove za putovanja isplaćene do 31. prosinca 2022., a obračunate nakon 1.1. 2023. u prava dva tjedna od uvođenja eura, radnici mogu vratiti u kuni ili euru u slučaju uplate putem blagajne uz odgovarajuću primjenu fiksnog tečaja konverzije i pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj”, navodi se u Smjernicama za prilagodbu gospodarstva uvođenju eura.
Pravila za obračunavanje bolovanja

Pojašnjava se i da je za potrebe knjiženja u poslovnim knjigama u slučaju neisplaćenih putnih naloga u trećoj valuti primjerice u američkom dolaru, potrebno iznos na dan 31. prosinca 2022.godine. preračunati u kunu putem  srednjeg tečaja HNB-a za američki dolar. Tako dobiveni iznos u kuni preračunava se u euro putem fiksnog tečaja konverzije i sukladno pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Naknada za bolovanje izračunava se i prikazuje također samo u jednoj valuti. Prema primjeru iz Smjernica ako se za prosjek plaće na osnovu kojega se izračunava naknada za bolovanje uzima šest plaća od lipnja do studenog 2022., a dokument se izrađuje u prosincu 2022. tada se sve izračunava u kunama i nema obveze dvojnog iskazivanja vrijednosti.

Uzimaju li se u obzir plaće od srpnja do prosinca 2022., a dokument o naknadi plaće za bolovanje se izrađuje u siječnju 2023. plaće trebaju biti iskazane u kuni u gornjem dijelu obrasca, ali će se preračunati u euro i zbrojiti te će se po formuli izračunati prosječna satnica rada i iskazati u euru u donjem dijelu obrasca. Ni u ovom slučaju nije potrebno dvojno iskazivanje vrijednosti, stoji u Smjernicama.


Treći primjer odnosi se na kombinaciju plaća isplaćenih u kuni i u euru, odnosno ako se za naknadu za bolovanje uzimaju plaće od listopada 2022. do ožujka 2023. godine, a radniku se obračun radi 15. travnja 2023. do kada bi mnogi već mogli i zaboraviti na kunu za potrebe izračuna prosječne satnice rada plaće isplaćene u kuni preračunati će se u euro i zbrojiti s plaćama isplaćenim u euru te će su u donjem dijelu obrasca iskazati prosječna satnica u euru. Dvojno iskazivanje nije potrebno.

Pročitajte još