EURO U BANKAMA: Sve kartice vrijede i nakon uvođenja eura, a ne mijenja se ni IBAN računa; troškove konverzije kredita i štednje snosit će banke

Kunski krediti će se 1.1.2023. automatski pretvoriti u eurske, a kunski s valutnom klauzulom u euru neće se mijenjati, jer su anuiteti i rate u eurima. Kunska štednja će se također automatski 1.1.2023 pretvoriti u štednju u eurima.

Računi će se moći besplatno zatvoriti

Kako je na svojim stranicama objasnila Hrvatska udruga banaka, kunski tekući i žiro računi postat će eurski (ono što sada zovemo deviznim računima). Ako potrošač ima više računa, napominju u HUB-u, moći će besplatno zatvoriti račune.

Prilikom konverzije kune u euro postojeći IBAN broj računa se neće mijenjati, kao niti kartice izdane za te račune.
U skladu sa Zakonom, banke će klijentima slati općenitu i individualnu obavijest. U općenitoj će se obavijesti dati informacije o preračunavanju kredita, depozita te o očekivanom utjecaju uvođenja eura na proizvode i usluge, uključujući poslovanje s transakcijskim računima, a bit će poslana najkasnije tri mjeseca prije datuma uvođenja eura, odnosno do 1. listopada 2022. godine.

Obavijest o promjenama na kreditima slat će se dva tjedna prije Nove godine

Individualnu obavijest s informacijama o promjenama na kunskim kreditima, oročenim depozitima ili kreditima, oročenim depozitima u valutnoj klauzuli u eurima, koja će sadržavati bitne elemente preračunavanja, parametru, marži (fiksni dio) i visini kamatne stope, banke će potrošačima dostaviti na ugovoreni način najkasnije dva tjedna prije dana uvođenja eura, a klijentima koji nisu potrošači najkasnije dva tjedna nakon uvođenja eura.

Trošak konverzije snosit će banke, dok građani neće imati troškove povezane s uvođenjem eura. Dvojno iskazivanje cijena na internetskim stranicama i poslovnim prostorijama banaka i financijskih institucija počinje 5. rujna 2022. godine i traje do kraja sljedeće godine. Sve cijene morat će biti iskazane jasno, čitljivo i lako uočljivo, a riječ je o iznosima i informacijama bitnima za potrošače koji koriste usluge banaka.
To su primjerice tarife naknada te izvješća o stanju i prometu na transakcijskom računu koji je do dana uvođenja eura bio kunski račun – odnosno početno i završno stanje računa te iznos prekoračenja.

Bankomati moraju iskazati stanje računa u kuni i euru

Informacije vezane za  internetsko i mobilno bankarstvo za transakcijski kunski račun, odnosno stanje računa i iznos prekoračenja ili raspoloživog stanja na najmanje jednom izborniku/ekranu u prikazu o računu također se moraju iskazati u dvojnim cijenama.

Jasne i čitljive morat će biti i informacije  na bankomatima pri isplati gotovog novca na ponuđenim predefiniranim iznosima na ekranu te stanje računa kod upita u stanje računa ako je dostupno na ekranu i ispisu, pod uvjetom da se gotov novac isplaćuje klijentu čiji račun vodi vlasnik/korisnik bankomata.


Nadalje, i informacije vezane za ugovor o potrošačkom kunskom kreditu koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura, pa ukupan iznos kredita i iznos obroka ili anuiteta u otplatnom planu i u Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS) odnosno drugom propisanom obrascu kojim se potrošaču daju informacije prije sklapanja ugovora o kreditu.

Također dvojno će se te ujedno jasno i čitljivo, morat iskazati svi iznosi, odnosno informacije kod godišnje obavijesti o stanju kredita, odnosno stanja  nedospjelog dugovanja i dospjelo, a neplaćeno dugovanje, a kod godišnje obavijesti o stanju kunskih depozita trebat će se dvojno iskazati stanje depozita.

Svi krediti, leasing, police osiguranja koji su u ugovoreni u kunama, preračunavaju se u euro. Krediti, leasing i svi financijski ugovori koji su “s valutnom klauzulom u euru” neće se konvertirati nego će se obračunavati prema stavkama (rate, anuiteti i sl.) koji su navedeni u tim ugovorima, u euru.

 

 

Pročitajte još